guide for quality wines from the Rhône valley

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Rhône Value Wines, zoals van toepassing per 2 juli 2021.

1. Rhône Value Wines
Herenweg 41
2361 EE Warmond

C: Marga van Winsen
T: 06 5360 4687
E: contact@rhonevaluewines.eu

KvK-nummer: 28082895
BTW-identificatienummer: NL001716255B58
Accijnsnummer: NL 01080001114

2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten met Rhône Value Wines met betrekking tot alle aanbiedingen, leveringen en betalingen van Rhône Value Wines producten en diensten. Van in deze voorwaarden bepaalde kan alleen worden afgeweken indien hierover schriftelijk met Rhône Value Wines overeenstemming is bereikt. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een specifiek product of dienst die ten behoeve van Rhône Value Wines worden bedongen, zijn tevens geldig voor de door Rhône Value Wines ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3. Aanbiedingen, bestelling en overeenkomsten
Alle aanbiedingen zijn in beginsel vrijblijvend en gelden op basis van beschikbaarheid. Indien een aanbieding tijdelijk niet op voorraad is, ontvangt u binnen 7 dagen daarover bericht en houdt de overeenkomst stand. Alleen wanneer de aanbieding überhaupt niet meer geleverd kan worden, ontvangt u hierover binnen één maand bericht en komt de overeenkomst te vervallen.

Rhône Value Wines heeft het recht om aanbiedingen in te trekken en bestellingen te weigeren zonder opgaaf van reden. Personen onder de 18 jaar zijn niet bevoegd een bestelling te plaatsen.

Zodra Rhône Value Wines een bestelling heeft ontvangen, wordt deze beschouwd als een aanvaarding van een aanbod. Rhône Value Wines stuurt een bevestiging van de aanvaarding van het aanbod, alsmede nadere voorwaarden, toezeggingen en/of wijzigingen met betrekking tot het aanbod (indien van toepassing). Zodra de bevestiging van de aanvaarding door de klant is ontvangen, is de overeenkomst bindend.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen zijn onder voorbehoud. Indien een prijswijziging zich voordoet na het aangaan van een overeenkomst, zal Rhône Value Wines de klant hierover te informeren. De klant heeft in geval van een prijswijziging het recht de overeenkomst binnen 7 dagen te ontbinden. Indien van toepassing worden reeds gedane betalingen die hiermee samenhangen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen teruggestort.

4. Leeftijd check
Per 1 juli 2021 eist de Drank- en Horeca Wet eist een dubbele leeftijd controle. De klant dient bij het plaatsen van een bestelling aan te geven ouder dan 18 jaar te zijn; hiervoor vraagt Rhône Value Wines een juiste geboortedatum op te geven die automatisch wordt gecontroleerd. De klant wordt tevens geacht de bestelling zelf in ontvangst te nemen. In opdracht van Rhône Value Wines zal de bezorger (veelal DPD) een leedtijd check uitvoeren en de klant kan in dit verband om een legitimatiebewijs worden gevraagd.

5. Betaling
Betaling dient op een van de voorgeschreven wijze te geschieden. Betaalt de klant via iDeal, via Overboeking of via Klarna (Achteraf Betalen) dan zijn alle bijkomende kosten voor rekening van Rhône Value Wines. Indien de klant middels PayPal betaalt, worden 3% kosten in rekening gebracht. Het percentage dat Rhône Value Wines aan PayPal moet afdragen is hoger. Zodra de betaling door Rhône Value Wines is ontvangen, wordt de bestelling naar de klant verzonden, tenzij de klant voor Achteraf Betalen heeft gekozen.

Levering op rekening is alleen mogelijk nadat Rhône Value Wines hiervoor goedkeuring heeft verstrekt. Het betalingstermijn dat van toepassing is, wordt op de factuur vermeld. Bij overschrijding van dit betalingstermijn is de daarop volgende dag een vertragingsrente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand of deel van een maand. Per aanmaning is een bedrag van € 25,– aan administratiekosten verschuldigd. Indien na de aanmaning niet, niet volledig, of niet voor de in de aanmaning gestelde uiterste betaaldatum is betaald, heeft Rhône Value Wines het recht buitengerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen welke 15% van het openstaande factuurbedrag bedragen met een minimum van € 250. Tevens is Rhône Value Wines gerechtigd de daadwerkelijk gemaakte volledige buitengerechtelijke incassokosten, indien deze hoger zijn, bij de klant in rekening te brengen.

Het is niet mogelijk in termijnen te betalen. Indien de klant met betalen in gebreke blijft, heeft Rhône Value Wines het recht de overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden. Zolang de klant de betalingsverplichtingen niet volledig is nagekomen, blijven de producten eigendom van Rhône Value Wines.

6. Levering en bijkomende kosten
Levering van aanbiedingen die op voorraad zijn, geschiedt na ontvangst van betaling en in principe binnen 7 dagen, tenzij anders gemeld of met de klant overeengekomen is. Indien het leveringstermijn wordt overschreden, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Dit geeft de klant echter geen recht op schadevergoeding of het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. In dat geval wordt de reeds gedane betaling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort. Levering geschiedt in principe van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 -18.00 uur op het bij de bestelling opgegeven adres. Leveringen kunnen ook ‘s avonds geschieden. Rhône Value Wines heeft het recht de bestelling in delen te leveren en bij de uitvoering van de bestelling gebruik te maken van derden.

Rhône Value Wines brengt bij een bestelling van minder dan 36 flessen kosten voor bezorging in rekening. Deze kosten bedragen maximaal €25 en worden expliciet vermeld voordat de klant de bestelling afrondt. Hiervan kan niet worden afgeweken. Wel is het mogelijk in overleg met Rhône Value Wines de bestelling af te halen. De kosten gelden alleen voor levering in Nederland, m.u.v. De Waddeneilanden. Bij levering op de Waddeneilanden of buiten Nederland gelden extra toeslagen. Een overzicht van leveringskosten per vindt u hier. Voor een indicatie van de verzendkosten naar andere landen kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen.

Bij levering zal de bezorgen, zijnde Rhône Value Wines of een derde partij een leeftijd check uitvoeren volgens een ‘geborgde werkwijze’. Dit betekent dat bij twijfel over de leeftijd van de ontvangende partij (de klant of namens de klant) de bezorger om een identiteitsbewijs kan vragen. Dit is conform de aangescherpte regelgeving in kader van de Drank en Horeca Wet die per 1 juli 2021 van kracht is gegaan.

7. Afwijkingen en schade
De klant is verplicht te onderzoeken of de levering conform de overeenkomst is en of er sprake is van breukschade. Leveringen met zichtbare breukschade moeten door de klant niet geaccepteerd worden. Afwijkingen en breukschade dienen bij voorkeur per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering aan Rhône Value Wines gemeld te worden. Rhône Value Wines zal de melding zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en de klant informeren over een eventuele oplossing. Uitsluitend met voorafgaande toestemming van Rhône Value Wines worden retourzendingen in dit verband geaccepteerd. Indien door Rhône Value Wines is erkend dat het product niet conform de overeenkomst is geleverd, heeft Rhône Value Wines de keuze het betreffende product te vervangen, dan wel de betreffende factuurwaarde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen retour te storten (indien van toepassing). Iedere eventuele aansprakelijkheid van Rhône Value Wines vervalt in geval van (door)verkoop of levering aan derden van het product door de klant.

Het kan voorkomen dat het product een afwijking (kurk of ongewenste bacteriële omzetting) vertoont, hetgeen bij zich alleen bij openen manifesteert. In principe worden dit soort ‘foute’ flessen gecompenseerd, mits dit binnen redelijk termijn kenbaar wordt gemaakt door de klant aan Rhône Value Wines. Rhône Value Wines heeft het recht te oordelen over de redelijkheid van dit termijn en baseert zich hierbij op de bewaarpotentieel van het product. Foute flessen worden niet nooit vervangen, doch de klant ontvangt een tegoed voor het oorspronkelijke aankoopbedrag.

8. Herroepingsrecht
De klant heeft het recht een product om willekeurige reden retour te zenden aan Rhône Value Wines. De klant dient Rhône Value Wines binnen 14 dagen na ontvangst van het product hiervan op de hoogte te stellen en gebruik te maken van het herroepingsformulier. Dit formulier is hier te downloaden. De retourzending dient binnen 14 dagen na de melding aan Rhône Value Wines te geschieden. De bijkomstige verzendkosten zijn voor rekening van de klant, evenals het risico van breuk of schade die is ontstaan bij verzending aan Rhône Value Wines. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het etiket van het product redelijkerwijs in tact is. Indien de klant gebruik maakt van dit herroepingsrecht zal Rhône Value Wines de betreffende factuurwaarde inclusief de verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het retour gezonden product terugstorten op de door de klant opgegeven IBAN (indien van toepassing).

9. Klachtenbeleid
We raden de klant aan om klachten eerst bij Rhône Value Wines kenbaar te maken, bij voorkeur per email: contact@rhonevaluewines.eu. Hiermee geeft de klant Rhône Value Wines de mogelijkheid een oplossing aan te dragen. Leidt het niet tot een oplossing, dan is het mogelijk voor de klant om zijn geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

10. Aansprakelijkheid
Rhône Value Wines is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website en in haar nieuwsbrieven, promotiecampagnes of andere uitingen.

Rhône Value Wines is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant later dan 7 dagen na de ontdekking van die schade aan Rhône Value Wines heeft gemeld. Rhône Value Wines is eveneens niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door een tekortkoming als gevolg van buiten de macht van Rhône Value Wines gelegen omstandigheden.

Rhône Value Wines is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant geleden schade indien deze schade aan Rhône Value Wines is toe te rekenen door opzet en/of grove schuld of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen (product- aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek) voor risico van Rhône Value Wines komt. Daarbij beperkt de aansprakelijkheid zich tot het factuurbedrag van de betreffende levering. De klant dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Rhône Value Wines.

Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van Rhône Value Wines, of die door Rhône Value Wines bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen de klant en Rhône Value Wines worden gebruikt en die door de klant tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op bovenstaande bepalingen onder het kopje “aansprakelijkheid” beroepen.

11. Privacy
Rhône Value Wines behandelt de door de klant verschafte persoonlijke gegevens vertrouwelijk. De werknemers en de door Rhône Value Wines ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van deze persoonlijke gegevens te respecteren. De gegevens worden alleen gebruikt met toestemming van de klant en worden niet aan derden verkocht. Wel kunnen deze gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling. Meer hierover vindt u onder Privacybeleid.

12. Intellectuele eigendom
De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Rhône Value Wines geleverde producten alsmede de door Rhône Value Wines gehanteerde teksten en afbeeldingen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Iedere vorm van gebruik van deze rechten is zonder schriftelijke toestemming vooraf van Rhône Value Wines niet toegestaan.

13. Diverse
Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.